vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Organisatie

Logo Kessels 5x1

Museumweekend Kessels Museum

Het voorjaar 2018 is weer aangebroken en dat betekent ook weer tijd voor het Nationale Museumweekend.
Dit jaar is het Kessels museum daarom opnieuw gratis te bezoeken op zaterdag 14- en zondag 15 april tussen 12.00 en 17.00 uur.
Dit jaar zal weer veel muziek te horen (en te zien) zijn, zoals op de zaterdagmiddag het bekende Kessels Saxofoonkwartet o.l.v. Lauran van der Sanden met hun originele gerestaureerde Kessels saxofoons van rond 1900. Maar ook het opstap-orkest van NKH en anderen laten van zich horen en zullen de zeldzame Kessels vleugel en Pianola voortdurend te horen zijn.

stcrt 2013 3088 001
BBM ontvangt exploitatiesubidie

Voor de periode 2017-2020 heeft de BBM exploitatiesubsudie ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Met ddeze subsidie kunnen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke positie van amateurmuziek- en dans in Noord-Brabant in het algemeen en de groei en bloei van de aangesloten verenigingen in het bijzonder! Lezen over onze ontwikkelingen en plannen? Klik dan hier voor het beleids- en communicatieplan!

stemmen-21
Ga met lokale politici in gesprek >>

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen worden na de zomer afgerond. Voor verenigingen is het belangrijk om in die programma's vermeld te staan. Omdat de verdeling van gemeentelijke subsidies er na de verkiezingen op wordt gebaseerd.

Het is dan belangrijk om zichtbaar te zijn op het moment dat de programma's worden gemaakt. Als de politiek de porties gaat toedelen, moet je als vereniging opvallen bij het de lokale politieke partijen.

iktoon 2018

Juni 2018 staat weer volop in het teken van amateurkunst tijdens de iktoon-maand. Kunstbalie ondersteunt deze maand door het belang van amateurkunst in de spotlights te zetten.  Dit jaar wil Kunstbalie graag alle verenigingen en gezelschappen die bij de BBM zijn aangesloten voor een gratis workshop online communicatie en social media! Op 17 maart ben je van hart welkom van 11.00 tot 14.00 bij Kunstbalie in Tilburg.  

WMC vlag4

De BBM wenst alle deelnemers aan het WMC in Kerkrade heel veel succes! 

BUMA/Stemra

Collectief contract met BUMA
De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht jaarlijks afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract.

Auteursrecht premie
De premie bedraagt per individueel lid van een vereniging, ongeacht tot welke doelgroep men behoort, € 5,81 per jaar, inclusief 21% BTW. De premie auteursrechten wordt geïnd door de KNMO en afgedragen aan BUMA.

Auteursrecht premie niet aangeslotenen
Het zgn. ‘niet aangeslotenen tarief’ (het tarief dat BUMA hanteert voor amateurmuziekverenigingen als de premie niet via de KNMO wordt geïnd) kan, afhankelijk van de sectie waarin men actief is, oplopen tot € 19 inclusief 21% BTW per individueel lid.

Contract met BUMA
Het collectieve contract met BUMA levert dus een groot financieel voordeel op voor de bij de tien regionale bonden aangesloten verenigingen. U kunt jaarlijks via de ledenopgave aangeven of u de auteursrechten voor het daaropvolgende jaar via de KNMO wilt afdragen.
Je vindt hier een uittreksel van de overeenkomst. Het uittreksel bevat de artikelen die voor de blaasmuziek- en slagwerkverenigingen c.a., die de premie via de KNMO afdragen, relevant zijn.

De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het ten gehore brengen van het BUMA-repertoire in Nederland door amateur-muziekverenigingen, aangesloten bij één van de bonden van de KNMO tijdens:
• tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende repetities, muzikale wandelingen, serenades, aubades en concerten;
•concoursen, festivals en taptoes voor zover deze door of namens de KNMO (bonden) worden georganiseerd;
•tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende muziekuitvoeringen in samenwerking met andere amateurkunst- en muziekbeoefenaars, die ter zake een geldige regeling met BUMA hebben;
•optredens van majorettepelotons en twirlgroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische muziek dan wel elektronische apparatuur;
•de repetities t.b.v. de hiervoor vermelde concerten en/of optredens.

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op onder meer:
•muziekuitvoeringen georganiseerd door of in opdracht van derden, niet deel uitmakend van deze overeenkomst;
•alle muziekuitvoeringen waarbij gemusiceerd wordt door derden behoudens het bepaalde bij het 3e aandachtstreepje hierboven;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateurmuziekverenigingen/amateurensembles/amateurkoren etc., waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateursolisten, waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door beroepssolisten/beroepsblaasorkesten/beroepsensembles/beroepskoren etc. waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;

Zodra de vereniging zelf een optreden/evenement organiseert en hiervoor een gage of uitkoopsom betaalt, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het treffen van een regeling met BUMA. Muziekverenigingen die zelf iets organiseren, kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Podia van BumaStemra, tel: 023 799 79 99 of met het kantoor van de KNMO voor nadere informatie. Ook wordt in dit artikel uit 1999 aan de hand van voorbeelden de overeenkomst tussen de KNMO en BUMA toegelicht. 

Indien in opdracht van derden wordt gewerkt, wordt sterk geadviseerd om in het contract laten opnemen dat eventuele betaling van auteursrecht voor rekening van de opdrachtgever komt!

Jaarlijkse opgave repertoire aan BUMA
BUMA is gerechtigd jaarlijks de “programmagegevens” bij uw vereniging op te vragen. Dit gebeurt niet meer steekproefsgewijs,  maar jaarlijks worden van alle aangesloten verenigingen de gegevens opgevraagd. Het gaat om een opgave van uitgevoerd repertoire om de geïncasseerde gelden zo goed mogelijk onder de rechthebbenden (de makers van de muziekwerken) te kunnen verdelen. Van gespeeld werk tijdens repetities hoef je geen opgave te doen. De majorette/twirlleden worden door BUMA niet om een opgave gevraagd, omdat er geen sprake is van uitvoeringen met live muziek.

Deze informatie is afkomstig van de website van de KNMO
Ook de website van de BUMA/Stemra zelf kun je hierover raadplegen.


Extra info
Vragen m.b.t. BUMA gesteld tijdens ALV van de BBM 28 mei 2015: klik hier
Powerpoint presentatie BUMA/Stemra getoond tijdens de ALV 28 mei 2015: klik hier
Verder is er tijdens de Musidag op 19 september 2015 een presentatie over BUMA en auteursrecht gegeven: klik hier.
Informatie over copyright: klik hier

In het bovenstaande wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal onderwerpen. Het is niet de bedoeling om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van de tekst, aanvaardt BBM geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top