Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze site ligt bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM). Hieronder wordt verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BBM.

Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken verklaart de gebruiker in te stemmen met deze disclaimer.

  • De BBM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud die ondanks deze inspanningen kan voorkomen.
  • De BBM verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, onder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • De BBM is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht door, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • De BBM behoudt zich het recht voor de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De BBM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • De BBM is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden of pagina’s van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden of pagina’s in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin. De gebruiker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij vanuit de webpagina verzendt.
  • De BBM behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontnemen de webpagina en/of bepaalde diensten die daarop worden aangeboden te gebruiken. In aansluiting daarop kan de BBM de toegang tot de webpagina monitoren en/of de gebruiker de toegang tot de webpagina ontzeggen.
  • De gebruiker zal de BBM, diens werknemers, vertegenwoordigers en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan zijn of haar gebruik van de webpagina en/of zijn of haar inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook en/of op de rechten van derden.