vierkantje-05

vierkantje-06

vierkantje-07

vierkantje-08

 

Organisatie

WMC vlag4

De BBM wenst alle deelnemers aan het WMC in Kerkrade heel veel succes! 

BUMA/Stemra

Collectief contract met BUMA
De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht jaarlijks afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract.

Auteursrecht premie
De premie bedraagt per individueel lid van een vereniging, ongeacht tot welke doelgroep men behoort, € 5,81 per jaar, inclusief 21% BTW. De premie auteursrechten wordt geïnd door de KNMO en afgedragen aan BUMA.

Auteursrecht premie niet aangeslotenen
Het zgn. ‘niet aangeslotenen tarief’ (het tarief dat BUMA hanteert voor amateurmuziekverenigingen als de premie niet via de KNMO wordt geïnd) kan, afhankelijk van de sectie waarin men actief is, oplopen tot € 19 inclusief 21% BTW per individueel lid.

Contract met BUMA
Het collectieve contract met BUMA levert dus een groot financieel voordeel op voor de bij de tien regionale bonden aangesloten verenigingen. U kunt jaarlijks via de ledenopgave aangeven of u de auteursrechten voor het daaropvolgende jaar via de KNMO wilt afdragen.
Je vindt hier een uittreksel van de overeenkomst. Het uittreksel bevat de artikelen die voor de blaasmuziek- en slagwerkverenigingen c.a., die de premie via de KNMO afdragen, relevant zijn.

De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het ten gehore brengen van het BUMA-repertoire in Nederland door amateur-muziekverenigingen, aangesloten bij één van de bonden van de KNMO tijdens:
• tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende repetities, muzikale wandelingen, serenades, aubades en concerten;
•concoursen, festivals en taptoes voor zover deze door of namens de KNMO (bonden) worden georganiseerd;
•tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende muziekuitvoeringen in samenwerking met andere amateurkunst- en muziekbeoefenaars, die ter zake een geldige regeling met BUMA hebben;
•optredens van majorettepelotons en twirlgroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische muziek dan wel elektronische apparatuur;
•de repetities t.b.v. de hiervoor vermelde concerten en/of optredens.

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op onder meer:
•muziekuitvoeringen georganiseerd door of in opdracht van derden, niet deel uitmakend van deze overeenkomst;
•alle muziekuitvoeringen waarbij gemusiceerd wordt door derden behoudens het bepaalde bij het 3e aandachtstreepje hierboven;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateurmuziekverenigingen/amateurensembles/amateurkoren etc., waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateursolisten, waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door beroepssolisten/beroepsblaasorkesten/beroepsensembles/beroepskoren etc. waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;

Zodra de vereniging zelf een optreden/evenement organiseert en hiervoor een gage of uitkoopsom betaalt, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het treffen van een regeling met BUMA. Muziekverenigingen die zelf iets organiseren, kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Podia van BumaStemra, tel: 023 799 79 99 of met het kantoor van de KNMO voor nadere informatie. Ook wordt in dit artikel uit 1999 aan de hand van voorbeelden de overeenkomst tussen de KNMO en BUMA toegelicht. 

Indien in opdracht van derden wordt gewerkt, wordt sterk geadviseerd om in het contract laten opnemen dat eventuele betaling van auteursrecht voor rekening van de opdrachtgever komt!

Jaarlijkse opgave repertoire aan BUMA
BUMA is gerechtigd jaarlijks de “programmagegevens” bij uw vereniging op te vragen. Dit gebeurt niet meer steekproefsgewijs,  maar jaarlijks worden van alle aangesloten verenigingen de gegevens opgevraagd. Het gaat om een opgave van uitgevoerd repertoire om de geïncasseerde gelden zo goed mogelijk onder de rechthebbenden (de makers van de muziekwerken) te kunnen verdelen. Van gespeeld werk tijdens repetities hoef je geen opgave te doen. De majorette/twirlleden worden door BUMA niet om een opgave gevraagd, omdat er geen sprake is van uitvoeringen met live muziek.

Deze informatie is afkomstig van de website van de KNMO
Ook de website van de BUMA/Stemra zelf kun je hierover raadplegen.


Extra info
Vragen m.b.t. BUMA gesteld tijdens ALV van de BBM 28 mei 2015: klik hier
Powerpoint presentatie BUMA/Stemra getoond tijdens de ALV 28 mei 2015: klik hier
Verder is er tijdens de Musidag op 19 september 2015 een presentatie over BUMA en auteursrecht gegeven: klik hier.
Informatie over copyright: klik hier

In het bovenstaande wordt algemene en beknopte informatie verstrekt over een aantal onderwerpen. Het is niet de bedoeling om hiermee juridisch advies te geven voor concrete situaties. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van de tekst, aanvaardt BBM geen aansprakelijkheid voor de inhoud ervan.

-var-www-nevobo.nl-prod-public-app--uploads-cms-afbeeldingen-156-standaard
Voorwaarden vrijwilligersorganisatie


Als vrijwilligersorganisatie dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn deze voorwaarden te vinden, maar we hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet. Daarnaast staat op deze website ook informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

stemmen-21
Ga met lokale politici in gesprek >>

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. De verkiezingsprogramma's van de politieke partijen worden na de zomer afgerond. Voor verenigingen is het belangrijk om in die programma's vermeld te staan. Omdat de verdeling van gemeentelijke subsidies er na de verkiezingen op wordt gebaseerd.

Het is dan belangrijk om zichtbaar te zijn op het moment dat de programma's worden gemaakt. Als de politiek de porties gaat toedelen, moet je als vereniging opvallen bij het de lokale politieke partijen.

Verzekeringen

Het KNMO verzekeringspakket. Dit verzekeringspakket is volledig toegesneden op de verenigingen in onze sector en omvat de volgende verzekeringen:

 • Aansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Instrumenten en uniformen
 • Evenementen
 • Inventaris
 • Gebouwen
 • Reis-ongevallen
 • Cyberrisico.

Meer informatie op de speciale verzekeringenpagina van de KNMO/AON

Contracten

 • Als het gaat om contracten voor dirigent/instructeur en/of docent, kun je attenderen op de Modelovereenkomst voor Dirigenten en Instructeurs 2016 die tot stand is gekomen op initiatief van de Bond van Orkestdirigenten en Instructeurs (Bvodi)en hier is te downloaden. Verder vind je op de website van de Bvodi informatie over de tarieven voor dirigenten. 
 • Modelovereenkomst voor docenten:  Deze overeenkomst van opdracht is opgesteld door Cultuurconnectie, voor de branche cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Organisaties die rechtstreeks met zzp-ers werken die o.a. cultuureducatie verzorgen kunnen de modelovereenkomst hanteren voor hun docenten. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de belastingdienst.


Juridische vragen

De KNMO biedt verenigingen juridische bijstand aan. Vragen? Neem contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Voorwaarden vrijwilligersorganisatie

Als vrijwilligersorganisatie dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Op de website van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn deze voorwaarden te vinden, maar we hebben ze hieronder voor je op een rijtje gezet. Daarnaast staat op deze website ook informatie over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

De voorwaarden waaraan de vrijwilligersorganisatie vanaf 2015 moet voldoen zijn als volgt:

 • de organisatie bestaat voor minimaal 70% uit vrijwilligers;
 • de organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • de organisatie is een rechtspersoon;
 • de organisatie heeft geen winstoogmerk en is niet actief op een concurrerende markt. Lees hier voor de informatie;
 • de voor de organisatie werkzame vrijwilligers zijn niet reeds op grond van andere wet- of regelgeving gehouden om een VOG aan te vragen;
 • de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de Toolkit ‘In veilige handen’) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij bijvoorbeeld een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd.


Vrijwilligersorganisaties die mee willen doen met de regeling kunnen zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden via www.gratisvog.nl. Na aanmelding zullen ze door NOC*NSF of de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) verder worden geholpen bij hun aanmelding. Nadat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de aanmelding heeft bevestigd, kan worden gestart met het aanvragen van gratis VOG’s.

Kijk voor meer informatie over de beleidsregels omtrent VOG voor vrijwilligers op officielebekendmakingen.nl.


Preventiebeleid seksueel misbruik

Deze folder gaat over preventiebeleid seksueel misbruik van kinderen in de amateurkunst en kunsteducatie. Het laat in vijf eenvoudige stappen zien hoe u een preventiebeleid kunt opstellen. Creativiteit is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Actieve kunstbeoefening speelt daarbij een grote rol: het verbindt mensen met elkaar en met de samenleving. Bovendien is kunst beoefenen leuk. Niet voor niets doen bijna twee miljoen kinderen aan amateurkunst. Een veilige en vertrouwde omgeving legt hiervoor de basis.

Preventiebeleid
Folder

 

Workshops 2017

Workshop Repertoire - 20 mei 2017
Powerpoint presentatie

Workshop Social Media - Facebook 5 april 2017
Powerpoint presentatie


Workshops 2016

Subsidieregeling Muziekimpuls 10 september 2016
PowerPoint Programma Muziekimpuls
PowerPoint Wat is de Subsidieregeling Hanneke Suilen
PowerPoint Best Practice Sint Anthonis
PowerPoint Inzicht in het onderwijsveld Ingrid Ruijgh
PowerPoint Waarom is muziek van toegevoegde waarde? Kirsten Smeenk 

Voor meer vragen over de muziekimpuls kunt u contact opnemen met de diverse sprekers. Contactgegevens staan in de PowerPoint presentaties.
Daarnaast is Max van Alphen van Kunstbalie het aanspreekpunt in Noord-Brabant voor de subsidieregeling Muziekimpuls. Hieronder vindt u zijn contactgegevens:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 013 464 82 42


Boeien en Binden 10 mei 2016
Powerpoint Boeien en Binden
Powerpoint Best Practice Harmonieorkest Vleuten
Powerpoint Verenigingsmanagement David Wijnperle

Aanvullingen Verenigingsmanagement David Wijnperle

- Een stappenplan om op een doelgerichte manier vrijwilligers te werven
- Een checklist om organisaties te helpen aantrekkelijk en toegankelijk te worden voor nieuwe vrijwilligers
- De vragenlijst (met scorelijst) van het vrijwilligerskwadrant, waarmee je in beeld kan brengen wat voor type vrijwilliger iemand is (of jezelf bent). 
- Een beschrijving van de Bronmethodiek

De publicatie ‘Pak de Passie!’ van Movisie. Het gaat over betrokkenheid en hoe je dat actief kunt maken. : https://www.movisie.nl/publicaties/pak-passie.Workshops 2015

Verslag regiobijeenkomst 19 januari 2015

Verslag Workshop Jeugd en Educatie 20 april
Verslag Workshop Jeugd en Educatie 22 juni
Powerpoint presentatie Workshop Jeugd en Educatie

© 2018 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

↑Top