nieuws

Logo KNMO zndr tekst
KNMO en Kunstconnectie blij met impuls voor cultuuronderwijs

KNMO en Kunstconnectie zijn blij met de impuls die minister Bussemaker van OCW aan het cultuuronderwijs geeft. De koepel van muziekorganisaties en de brancheorganisatie van de centra voor de kunsten in Nederland onderschrijven samen met de minister het belang van goed cultuuronderwijs.

 

Willem van Moort, voorzitter Kunstconnectie: “Ik ben zeer verheugd over het elan dat uit de brief spreekt. Wij vinden met de minister, dat een actieplan voor goed muziekonderwijs voor alle Nederlandse kinderen in ons land zeer welkom én noodzakelijk is.” KNMO voorzitter, Bart van Meijl: “Er is nog veel te winnen door het muziekonderwijs beter te organiseren en beter in te bedden in de bestaande infrastructuur waarbij aandacht is voor de regionale infrastructuur van muziekverenigingen.”

In haar brief benadrukt de minister dat de aansluiting tussen het zogeheten binnen- en buitenschoolse leren onderdeel moet zijn van de voorgestelde aanpak, beide koepels delen dat inzicht.

Financiële impuls  De verenigingen zijn positief gestemd dat het is gelukt om een breed financieel draagvlak voor de impuls te creëren waarbij een nieuwe samenwerking tussen publieke en private partijen tot stand komt. Het rijk investeert tot 2020 25 miljoen euro in de kwaliteit van het muziekonderwijs via het Fonds voor Cultuurparticipatie. Scholen kunnen samenwerken met alle partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Het streven is om in samenwerking met private partijen nog eens 25 miljoen euro te kunnen investeren aansluitend bij het in 2012 gestarte programma Cultuureducatie met kwaliteit.

Handreiking  Samen met de brief van de minister verscheen de ‘Handreiking muziekonderwijs 2020’ die door deskundigen onder leiding van oud wethouder cultuur van Amsterdam, Caroline Gehrels, is opgesteld. Hierin stellen zij vast dat het moment is gekomen om met vereende kracht het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. De deskundigen hebben een inspirerende handreiking geschreven, die het belang van goed muziekonderwijs aantoont en ook duidelijk maakt welke stappen daarvoor gezet moeten worden.

Lokale infrastructuur  Gemeenten en provincies hebben de afgelopen jaren in een enorm tempo bezuinigd op cultuureducatie en -participatie. Kwaliteit, diversiteit en continuïteit van het aanbod zijn steeds meer onder druk komen te staan, zo signaleerde ook de Raad van Cultuur. De minister wil de keuzes die gemeentes maken goed in beeld brengen. Dat doet ze door de Monitor Amateurkunst uit te breiden met een landelijke inventarisatie van voorzieningen voor actieve cultuurparticipatie en voor cultuureducatie, die zowel het private als het gesubsidieerde aanbod in kaart brengt. De overheden kunnen de uitkomsten van deze monitor gebruiken voor hun prioriteiten in de volgende financieringsperiode.

Naast deze positieve impuls zien beide verenigingen ook mogelijkheden om het beleid in de toekomst verder te ontwikkelen. Waarbij de focus ook op jongeren, in de leeftijd tussen 13 en 24 jaar, zal liggen en op de combinatie met andere kunst- en cultuurdisciplines.

Download de volledige brief aan minister mevr. M. Bussemaker: 114.010304 Brief Bussemaker reactie impuls cultuuronderwijs dd 24-10-2014

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Ringbaan-Oost 8-19
5013CA Tilburg

(0416) 82 02 34
bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl

                              


Nieuwsbrief
fb icon 325x325Logo KNMO