nieuws

DOOR
DOOR! Een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet


DOOR! is het Masterplan Muziekonderwijs in de provincie Limburg. DOOR! maakt hierbij de verbinding vanaf de bron. Opleidingen, Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs, allen samen op weg naar structureel muziekles in de klas. Samen met onze culturele omgeving realiseren we optimale kansen voor leerkracht en leerling om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.

- DOOR! maakt gebruik van de al aanwezige kennis van alle participanten
- DOOR! legt verbindingen waardoor het geheel meer is dan de som der delen
- DOOR! gaat uit van een integrale visie op muziekonderwijs van primair – naar voortgezet onderwijs, in verbinding met de vakopleidingen en het culturele veld. Talenten worden ontdekt en op het goede spoor gezet.
Dat maakt DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg en haar aanpak uniek in Nederland.

De kracht van DOOR! is dat er vraaggericht wordt gewerkt. Inspiratiebijeenkomsten, gesprekken met Primair-, Voortgezet onderwijs, Culturele veld en gemeenten hebben geresulteerd in mooie, heldere vragen vanuit scholen. In samenspraak met hun muzikale culturele omgeving werd de behoefte uitgesproken om muziekonderwijs weer een structurele plek in hun onderwijs te laten innemen.

DOOR! anticipeert in samenwerking met SIEN als provinciaal loket voor de regeling Cultuureducatie met kwaliteit op de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt momenteel in afstemming met het ministerie van OCW en de stichting Stimulering Muziekonderwijs aan de ontwikkeling van deze subsidieregeling. Het Fonds neemt daarbij de adviezen en het geschetste toekomstbeeld in de handreiking muziekonderwijs 2020 als uitgangspunt. Bedoeling is dat scholen hiermee de kennis en deskundigheid van de mensen die voor de klas staan vergroten, structureel muziekles gaan verzorgen onder schooltijd en verbindingen aangaan tussen binnen- en buitenschoolse voorzieningen waarbij wordt samengewerkt met lokale en regionale culturele instellingen.

De subsidieregeling Impuls muziekonderwijs wordt in oktober 2015 gepubliceerd. Vanaf dan kunnen schoolbesturen die hun muziekles een stevige impuls willen geven een subsidieaanvraag doen bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Lees hier meer over deze subsidieaanvraag

DOOR! ondersteunt scholen hierbij zodat we een nieuw en sterker fundament voor muziek leggen in Limburg.

Meer informatie over DOOR! is via de website www.doormuziek.nl te vinden. Verder is er een schema te downloaden waar het Masterplan staat uitgewerkt. 

De BBM is met de LBM in gesprek over het verder verloop van dit Masterplan!

Partners van DOOR! zijn: de provincie Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg, SIEN, Fonds voor Cultuurparticipatie, LKCA, Conservatorium Maastricht, Fontys Pabo Venlo en De Nieuwste Pabo. 

© 2014 Brabantse Bond van Muziekverenigingen

Ringbaan Oost 8-17
5013CA Tilburg

(0416) 82 02 34
bondsbureau@brabantse-muziekbond.nl

                              


Nieuwsbrief
fb icon 325x325Logo KNMO